Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca, (kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır) “Özel Rotamız Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş.” olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizlerin aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Eğitim alanında faaliyet göstermekte olan ve İzmir Ticaret Sicilinde 152725 no ile kayıtlı; Gazi Mahallesi Yarbay Refik Cesur Caddesi No:32 Gaziemir/İzmir adresinde mukim, 0685051267600017 MERSİS no’lu ve Evka 3 Mah. Ankara Cad. 303/4, 35050 Bornova/İzmir adresinde mukim, 0685051267600028 - 0685051267600029 MERSİS no’lu, Gaziemir VD. 6850512676 vergi no’lu, “Özel Rotamız Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş.” olarak; Kanun uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de kapsayan tüm kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve Kanunda belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “Özel Rotamız Eğitim Hizmetleri Tic. A.Ş.” (bundan sonra kısaca “Rota Koleji” olarak anılacak) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:
 • Kurum - öğrenci ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Kurum burs faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Kurum - veli ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Mezun ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Özel Rotamız Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş.”nin, Rota Koleji Spor Kulübü Derneği ile ilgili ilişkilerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Kurum dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

 • Kurum tarafından sunulan program ve eğitimlerin kapsam ve içerik açısından planlanması ve icrası,

 • Etkinlik yönetimi,

 • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Kurumsal tanıtım ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

 • İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,

 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi,

 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası,

 • Yetenek - kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Çalışanlar - öğretmenler için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası,

 • Kurum içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Ücret yönetimi,

 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

 • İnsan kaynağı temin süreçlerinin yürütülmesi,

 • Kurum içi atama - terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Çalışanların - öğretmenlerin iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi,

 • Yabancı çalışan - öğretim üyesi - öğretim görevlisi çalışma ve oturma izni işlemleri,

 • Stajyer ve öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Çalışanlar - öğretmenler için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Hukuk işlerinin takibi,

 • Bağımsız Denetim Kuruluşu ile ilgili işlerin takibi,

 • Danışmanlık şirketi ile ilgili işlerin takibi,

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

 • Kurum kampüs, yerleşke ve tesislerinin güvenliğinin temini,

 • Kurum demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini,

 • Rota Kolejine sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Rota Koleji tarafından, Rota Koleji ve eğitim programlarımızı tanıtmak, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve gelişme faaliyetleri yürütmek, öğrenci memnuniyetini değerlendirmek, eğitim kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaç ve nedenlerle;

 • Rota Kolejinin iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması,

 • Rota Kolejinin ve faaliyetlerinin tanıtılması,

 • Rota Koleji tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, Rota Kolejine kaydınızın sağlanması ve devamı, Milli Eğitim Kanunu ve Özel Okullar Kanunu tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, eğitim ile ilgili mevzuatlar ve Rota Koleji iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik eğitim ve idari işlemlerin yapılması,

 • Rota Koleji öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir. Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesi için işlenebilecektir.

 • Kişisel verileriniz, Rota Koleji ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle,

 • Rota Koleji birimleri tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek;

 • Rota Koleji ile ilişkiniz devam ettiği sürece güncellenecek ve zorunlu olan veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla Rota Koleji tarafından hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; işlenmektedir / işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Rota Koleji tarafından işlenen kişisel verileriniz, Rota Kolejinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde; Rota Koleji tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi Özel Okullar birliğine, Rota Koleji yetkilileri ve yönetim kurulu üyelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu ve kanunen yetkili diğer tüm kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel sunucu ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Rota Kolejinin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dâhil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Rota Kolejine ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Rota Koleji tarafından verilen eğitim, seminer, kurs, konferans, çeşitli spor aktiviteleri vb. hizmetlerden yaralandığınız müddetçe, Rota Koleji tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, Rota Kolejine iş başvurusu yaptığınızda, Rota Kolejine ait iletişim merkezini aradığınızda, Rota Koleji yerleşkelerini, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.

4. Veri Sahibinin Kanunun 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanunun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Rota Kolejine başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Rota Kolejinin https://www.rotakoleji.com/ alan adlı internet sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Gazi Mah. Yarbay Refik Cesur Cad. No:32 Gaziemir / İZMİR” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Rota Koleji tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Rota Koleji için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, kurumumuza ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen iç eğitim, seminer, kurs, konferans vb. hizmetlerden yaralandığınız müddetçe, Rota Koleji tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, Rota Kolejine iş başvurusu yaptığınızda, Rota Kolejine ait çağrı merkezini aradığınızda, Rota Koleji yerleşkelerini, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Nedeni: Rota Koleji sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Rota Koleji tarafından, Rota Koleji ve eğitim programlarımızı tanıtmak, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve gelişme faaliyetleri yürütmek, öğrenci memnuniyetini değerlendirmek, eğitim kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaç ve nedenlerle işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı: Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde; Rota Koleji tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi Özel Okullar Birliğine, Rota Koleji yetkilileri ve yönetim kurulu üyelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu ve kanunen yetkili diğer kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel sunucu ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız: Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Veri Sorumlusu olan Kurumumuza (Şirketimize) başvurarak:

1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

9. Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bir dilekçe ile kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak Özel Rotamız Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş. “Gazi Mah. Yarbay Refik Cesur Cad. No:32 Gaziemir / İZMİR” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.


Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Bilgilendirme (Aydınlatma) Metnimiz İçin Tıklayınız...